۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
فهرست مجلات خارج شده علوم پزشکی از Scopus
فهرست مجلات خارج شده علوم پزشکی از Pubmed