۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس ایمیل

تلفن تماس

شرح وظایف

دکتر علی سادات‌موسوی

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

سرپرست کتابخانه

 

a.moosavi@kmu.ac.ir

33257667

مریم تهرانی‌زاده

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

رئیس کتابخانه

m.tehranizadeh@kmu.ac.ir

33257667