۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين

ردیف

نام کتابخانه

مشخصات همکاران

شماره تلفن

آدرس

1

کتابخانه بیمارستان افضلی پور

مسئول کتابخانه: مرضیه علوی

کتابدار: مهدی رستمی زاده

۰۳۴-۳1328288

کرمان، بزرگراه امام خمینی (ره)، جنب دانشگاه شهید باهنر، مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

2

کتابخانه بیمارستان شفا

مسئول کتابخانه: فاطمه بابایی

کتابدار: مریم خواجویی، ماندانا صمصام

034-31217223

کرمان، بلوار کوثر، مرکز آموزشی درمانی شفا

3

کتابخانه بیمارستان شهید باهنر

مسئول کتابخانه: عذرا اسدی

کتابدار: زهرا گیشینی‌زاده

۰۳۴-۳۲۲۳۵۰11-3

کرمان، خیابان قرنی، مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

4

کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی

مسئول کتابخانه: فاطمه شکاری

کتابدار: هدی افشارمنش


۰۳۴-۳۲۱۱۰۴۰8-9

کرمان، کیلومتر ۵ بلوار جمهوری اسلامی روبروی فنی و حرفه ای

5

کتابخانه دانشکده بهداشت

مسئول کتابخانه: مریم ذهاب‌ناظوری

کتابدار: نجمه تیکدری

۰۳۴-۳13۲۵۱۱۷

کرمان، ابتدای بزرگراه هفت باغ، پردیزه دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت

6

کتابخانه دانشکده پرستاری

مسئول کتابخانه: حمیده علیرمضانی

کتابدار: سمیه تهرانی‌زاده، علی حاج‌غنی

۰۳۴-۳13۲۵۲۰۳

کرمان، ابتدای بزرگراه هفت باغ، پردیزه دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی رازی

7

کتابخانه دانشکده پیراپزشکی

مسئول کتابخانه: صدیقه زابلی

۰۳۴-۳1325379

کرمان، ابتدای بزرگراه هفت باغ، پردیزه دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پیراپزشکی

8

کتابخانه دانشکده داروسازی

مسئول کتابخانه: فرهاد زمانی

کتابدار: مهدیه قضوی، نجمه نورمحمدی

 

۰۳۴-۳1325457

کرمان، ابتدای بزرگراه هفت باغ، پردیزه دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده داروسازی

9

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

مسئول کتابخانه: فروغه منتجب

کتابدار: محمدرضا رشیدی، طاهره سهرابی

 

۰۳۴-۳۲۱۱۸۰۷2-3

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، انتهای خیابان شفا، دانشکده دندانپزشکی کرمان

10

کتابخانه دانشکده طب سنتی

مسئول کتابخانه: مینا محمدی‌نژاد

۰۳۴-۳2110119
۰۳۴-۳212202۰

چهارراه امیر کبیر، روبروی دانشکده فنی، جنب دبیرستان شهید مهدوی دانشکده طب سنتی

11

کتابخانه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

مسئول کتابخانه: مهدیه اسدی

کتابدار: فریبا مقصودی

۰۳۴-۳13۲۵۱۶۴

کرمان، ابتدای بزرگراه هفت باغ، پردیزه دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

12

کتابخانه دانشکده پرستاری زرند

مسئول کتابخانه: طاهره امیدی

۰۳۴-33433099

کرمان، زرند، چهارراه برق جنب آزمایشگاه شهید زمانی