۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۱۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۳ شهريور   
لیست کتب 

نمایشگاه

کتب فارسی خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران- اردیبهشت 1398
کتب لاتین خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران- اردیبهشت 1398
کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران- اردیبهشت 1397
کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی ازسی و امین نمایشگاه کتاب تهران- اردیبهشت 1396
کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از  بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران- اردیبهشت 1395
 کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران- اردیبهشت 1394

 کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران - اردیبهشت1393
 

 کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از بیست و ششمین نمایشگاه کتاب تهران -  اردیبهشت1392​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران - اردیبهشت1389
 

 کتب خریداری شده توسط دانشکده بهداشت از بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران -  اردیبهشت1389
 

 کتب خریداری شده توسط دانشکده پیراپزشکی از بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران -  اردیبهشت1389
 

 کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران جهت مرکز  تحقیقات فیزیولوژی- اردیبهشت1389
 

 کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران جهت بیمارستان  شفا- اردیبهشت1389
 
 کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران جهت بیمارستان  افضلی پور- اردیبهشت1389
 

 کتب خریداری شده توسط بیمارستان افضلی پور از بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران -  اردیبهشت1389
 

 کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از بیست و دومین نمایشگاه کتاب تهران جهت بیمارستان  باهنر،شفا، افضلی پور - اردیبهشت1389
 

 کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از بیست و دومین نمایشگاه کتاب تهران - اردیبهشت1388
 

 کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از بیست و یکمین نمایشگاه کتاب تهران - فروردین1387