۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
 
 
 
راهنمای ثبت نام،عضویت و جستجو در نرم افزار کتابخانه پارس آذرخش
خلاصه راهنمای منابع و پایگاه های اطلاعاتی اشتراکی دانشگاه
نحوه دسترسی به پایگاههای مورد اشتراک دانشگاه علوم پزشکی کرمان
راهنمای نحوه درخواست مقاله 
راهنمای  EBSCO
راهنمای EBSCO  (خلاصه)
راهنمای Uptodate 
راهنمای EMBASE
راهنمای  Springer Protocols
راهنمای Blackwell 
راهنمای Web of Science 
راهنمای  Science Direct 

 

 
 
راهنمای پایگاه  مجلات نامعتبر و جعلی
راهنمای جستجوی پایان نامه های علوم پزشکی
راهنمای نحوه محاسبه  H . Index 
راهنمای نحوه جستجو مجلات ISI و IF مجلات 
راهنمای نحوه دریافت VPN دانشگاه
راهنمای pubmed 

 

     tfddrre