۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين

ردیف

نام کتابخانه

مشخصات همکاران

شماره تلفن

آدرس

لینک کتابخانه

1

کتابخانه بیمارستان افضلی پور

مسئول کتابخانه :

مرضیه علوی

کتابدار: مهدی رستمی زاده

31328288

 کرمان-بزرگراه امام خمینی  (ره)، جنب دانشگاه  شهید باهنر، مرکز آموزشی   درمانی افضلی پور

2

کتابخانه بیمارستان شفا

مسئول کتابخانه:فاطمه بابایی

کتابدار:مریم خواجویی

32115780-94

کرمان، بلوار کوثر، مرکز آموزشی درمانی شفا

3

کتابخانه بیمارستان شهید باهنر

مسئول کتابخانه: عذرا اسدی

کتابدار: زهرا گیشینی زاده

32235011

کرمان-خیابان قرنی - مرکز اموزشی درمانی شهیدباهنر

4

کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی

مسئول کتابخانه:فاطمه شکاری

کتابدار: هدی افشار منش

32111006
32110408

کرمان– کیلومتر ۵ بلوار جمهوری اسلامی روبروی فنی و حرفه ای

5

کتابخانه دانشکده بهداشت

مسئول کتابخانه:مهرناز طهرانی پور

کتابدار: مریم ذهاب ناظوری

31325117-8

کرمان-ابتدای بزرگراه هفت باغ- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده بهداشت

6

کتابخانه دانشکده پرستاری

مسئول کتابخانه: حمیده علیرمضانی

کتابدار: سمیه تهرانی زاده

31325203

کرمان-ابتدای بزرگراه هفت باغ- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده پرستاری و مامایی رازی

7

کتابخانه دانشکده پیراپزشکی

مسئول کتابخانه: صدیقه زابلی

31325379

کرمان-ابتدای بزرگراه هفت باغ- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده پیراپزشکی

8

کتابخانه دانشکده داروسازی

مسئول کتابخانه:فرهاد زمانی

کتابدار: مهدیه قضوی

کتابدار:نجمه نور محمدی

 

31325036

313225047

کرمان-ابتدای بزرگراه هفت باغ- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده داروسازی

9

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

مسئول کتابخانه: فروغه منتجب

کتابدار: طاهره سهرابی

کتابدار: محمدرضا رشیدی

32119021-24
 

کرمان–بلوار جمهوری اسلامی- انتهای خیابان شفا -دانشکده دندانپزشکی کرمان

10

کتابخانه دانشکده طب سنتی

مسئول کتابخانه: مهدیه خزانه ها

32110119

کرمان- چهارراه امیر کبیر - روبروی دانشکده فنی جنب دبیرستان شهید مهدوی دانشکده طب سنتی ایرانی

11

کتابخانه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

مسئول کتابخانه:فاطمه محمدی

کتابدار:زهرا مقصودی

31325164

کرمان-ابتدای بزرگراه هفت باغ- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

12

کتابخانه دانشکده پرستاری زرند

مسئول کتابخانه :طاهره امیدی

034-33433099

کرمان - زرند-چهاراه برق جنب آزمایشگاه شهیدزمانی