۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين

 

 

سالن مطالعه:

سالن‌های مطالعه در دو قسمت همکف و فوقانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد وجود دارد. سالن‌ها مجهز به 30 میز مطالعه و 123 صندلی برای مطالعه مراجعین داخل کتابخانه درنظر گرفته شده است.