۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين

نمایشگاه تألیفات هیأت علمی دانشگاه

این بخش در سال 1393 با هدف تجمیع و تمرکز آثار اعضای هیأت علمی دانشگاه در یک قسمت جداگانه در طبقه همکف کتابخانه گردآوری شد. همه کتابهای این قسمت مخصوص مطالعه در سالن می‌باشد و مراجعین به صورت امانت سالنی امکان مطالعه این کتابها را دارند.