۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
قرآن
سردر کتابخانه
ریاست کتابخانه
ریاست کتابخانه1
میز امانت
میز امانت 1
خدمات فنی
خدمات فنی1
پایان نامه
پایان نامه1
علم‌سنجی و پایش
علم‌سنجی و پایش1
مشاوره اطلاع‌رسانی و سایت
مشاوره اطلاع‌رسانی و سایت 1
سالن مطالعه بالا
سالن مطالعه همکف
مخزن
نمایشگاه کتب هیأت علمی
سالن
سالن1
سالن2
سالن3